Disclaimer

Digimeet is een handelsnaam van Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Digimeet / Jac Reijns Staalconstructie Alphen B.V. (verder genoemd: ‘de site’) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de site onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van Digimeet / Jac Reijns Staalconstructie Alphen B.V. . Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit de Digimeet / Jac Reijns Staalconstructie Alphen B.V. dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.

Trimble, het logo met globe en driehoek en Spectra Precision Laser zijn handelsmerken van Trimble Navigation Limited, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft Windows, Microsoft Outlook, Microsoft Word en Microsoft Excel zijn ofwel gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.